Prevodilačke usluge

Naš tim čine sudski tumači i profesori stranih jezika, koji nude usluge:

  • Sudski prevodilac– prevod i overa dokumenata
  • Pismeni predvodi
  • Usmeni prevodi
  • Redaktura, lektura i korektura
  • Časovi turskog jezika

Usluge za turske državljane i kompanije

Obezbeđujemo advokatske usluge u saradnji sa našim pravnim timom:

info

Konsalting

Konsalting u svim oblastima privrednog prava i priprema normativnih akata

projekat

Ugovori i pregovoranje

Učešće u pregovorima tokom ugovora, uključujući pripremu konačnog teksta ugovora ili analize i predložene izmene teksta ugovora

registracija

Registracija preduzeća

Registracija osnivanja društva i registracija svih statutarnih promena društva (povećanje i smanjenje kapitala, promena imena i lokacije, promena delatnosti, promena osobe ovlašćene za zastupanje i sl.)

Kancelarije

Registracija predstavništava (fizičkih i virtualnih)

Sudsko zastupanje

Zastupanje pred nadležnim sudovima u sledećim sporovima: - za štete, prouzrokovane neispunjavanjem ili kašnjenjem u ispunjavanju ugovornih obaveza, raskidom ugovora i sl. - u radnim sporovima, koji podležu poništenju nezakonitih odluka uprave, poništenju i isplati materijalne štete koja je prouzrokovana otkazom, naknadu štete koja je posledica njihovog prava na godišnji odmor i sl.

Potraživanja

Zastupanje u sporovima kako bi se ostvarila naplata potraživanja u domaćoj valuti ili u stranoj valuti. Zastupanje oštećenih strana u procesu ostvarivanja prava na naknadu štete pred sudovima i osiguravajućim društvima.

Hajde da zajedno sarađujemo

Recite nam više o vašem projektu

Neke od kompanija sa kojima smo radili

Želite da radite sa nama?

Pozovite nas ili nam pošalite imejl